EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 28/2016
SPACE & FORM NO 28/2016pobrano
163
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
pobrano
151
STOPKA REDAKCYJNA
pobrano
162
Wojciech Bonenberg - RECENZJA monografii PARADYGMAT MIASTA 21 WIEKU: POMIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ POLIS A PRZYSZŁOŚCIĄ METROPOLIS Wojciecha Kosińskiego
TEORIA | THEORY
pobrano
153
Waldemar Marzęcki
ODRA ZACHODNIA JAKO PASMO AKTYWNOŚCI NADWODNEJ W SZCZECINIE
WEST ODER AS AN AREA OF WATERSIDE ACTIVITIES IN SZCZECIN
pobrano
146
JAKUB S. BIL
NIELINIOWY SYSTEM DYNAMICZNY I ŚRODOWISKO ZBUDOWANE - PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA
NONLINEAR DYNAMIC SYSTEM AND BUILT ENVIRONMENT - BASIC PREMISES
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
136
JAKUB S. BIL I LESZEK PAWŁOWSKI
WPŁYW ARCHITEKTURY NA ZDROWIE PSYCHICZNE - WYBRANE ZAGADNIENIA
INFLUENCE OF ARCHITECTURE ON MENTAL HEALTH - SELECTED ISSUE
pobrano
133
JAN JANUSZ
IMPLEMENTACJA PSYCHOFIZYCZNYCH PODSTAW PERCEPCJI ARCHITEKTURY W WIZUALIZACJI MODELU 3D
TOWARD THE EXPLORATION OF VIRTUAL REALITY FOR SUSTAIN-ABLE SPATIAL DEVELOPMENT
pobrano
140
ARTUR JASIŃSKI
NAJNOWSZA GENERACJA NOWOJORSKICH BUDYNKÓW WYSO-KOŚCIOWYCH: SUPERWYSOKIE, SUPERSMUKŁE I… MIESZKALNE
THE NEWEST GENRE OF NEW YORK SKYSCRAPERS: SUPERTALL, SUPERSLIM AND… RESIDENTIAL
pobrano
123
AGNIESZKA KURKOWSKA
ARCHITEKTONICZNA PRZESTRZEŃ IDEI JAKO FORMA REWITALIZACJI OBSZARÓW MIESZKANIOWYCH
THE ARCHITECTURAL SPACE FOR IDEAS AS A FORM OF THE REVITALISATION OF RESIDENTIAL AREAS
pobrano
136
Ernestyna Szpakowska-Loranc
LABIRYNT. SYMBOLICZNA FIGURA O ARCHITEKTONICZNYM RODOWODZIE JAKO ELEMENT WSPÓŁCZESNEJ NARRACJI PRZESTRZENI
LABYRINTH. A SYMBOLIC FIGURE WITH AN ARCHITECTURAL ORIGIN AS AN ELEMENT OF CONTEMPORARY NARRATIVE SPACE
pobrano
170
Mariusz TUSZYŃSKI
GMACH AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE (D. PAŁAC GRUMBKOWA) - PRZEBUDOWA I KONSERWACJA
THE EDIFICE OF THE ACADEMY OF ART IN SZCZECIN (THE FORMER GRUMBKOW PALACE) - RECONSTRUCTION AND CONSERVA-TION
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
131
ROBERT BAREŁKOWSKI | Ł. WARDĘSKI I B. WOJTYRA
METODOLOGICZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH NA RZECZ KREACJI POLI-TYKI PRZESTRZENNEJ
THE METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE AS-SESSMENT OF VALIDITY OF DEVELOPMENT STUDY FOR CREA-TION OF SPATIAL POLICY
pobrano
145
Magdalena Czałczyńska-Podolska I Magdalena Rzeszotarska-Pałka
PRZESTRZENIE, KTÓRE LECZĄ I INTEGRUJĄ JAKO INSPIRACJA DO NOWEGO SPOJRZENIA NA WSPÓŁCZESNE MIASTO
SPACES THAT HEAL AND INTEGRATE AS INSPIRATION FOR A NEW LOOK ON THE MODERN CITY
pobrano
176
Dorota Jopek
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW PLANOWANIA ROZWOJU MIASTA
PUBLIC SPACE AS A PRINCIPLE OF OF THE CITY PLANNING
pobrano
183
Alicja Świtalska
REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH, NA PRZYKŁADZIE KONCEPCJI URBANISTYCZNYCH FRAGMENTU MIASTA POLICE
CASE STUDY IN FORMER INDUSTRIAL SITE REVITALIZATION: URBAN CONCEPT FOR PART OF POLICE CITY
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
127
Magdalena Czałczyńska-Podolska I Magdalena Rzeszotarska-Pałka
MOŻLIWOŚCI KREACJI INTEGRACYJNEGO PODWÓRKA SZKOLENEGO NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PROJEKTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW SZKOLNYCH
POSSIBILITIES TO CREATE INTEGRATIVE SCHOOL BACKYARD ON THE EXAMPLE OF SELECTED SCHOOL PREMISES MANAGEMENT PROJECTS
pobrano
125
Dorota Gawryluk
WALORY (CECHY) PRZESTRZENNE OBECNOŚCI ZABYTKOWYCH CARSKICH KOSZAR W KRAJOBRAZIE WYBRANYCH POLSKICH MIAST
SPATIAL FEATURES OF HISTORICAL TSARIST BARRACKS IN CONTEMPORARY LANDSCAPE OF SELECTED POLISH TOWNS
pobrano
138
Laura Klimczak
PLANOWANIE KRAJOBRAZU JAKO ELEMENT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU BERLINA
LANDSCAPE PLANNING AS AN ELEMENT OF SPATIAL PLANNING IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BERLIN
HISTORIA | HISTORY
pobrano
126
ANNA PAVLOVA
WYKORZYSTANIE PORZĄDKU DO ZDOBIENIA ELEWACJI LWOWSKICH BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH OKRESU HISTORYZMU
ORDER IN DECORATION OF THE FAÇADES OF LVIV ADMINISTRATIVE BUILDINGS OF HISTORICISM PERIOD
pobrano
125
Alicja Świtalska
CÉSAR MANRIQUE – CZŁOWIEK, KTÓRY PRZEKSZTAŁCIŁ WYSPĘ W DZIEŁO SZTUKI
CÉSAR MANRIQUE – THE MAN WHO TURNED AN ISLAND INTO A WORK OF ART