|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 48/2021
SPACE & FORM NO 48/2021pobrano
101
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
100
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS | ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
pobrano
162
Agata Bonenberg, Marco Lucchini (Politechnika Poznańska, Poland, Politecnico di Milano, Italy)
DOMOWE PRZESTRZENIE PRACY ZDALNEJ. WPŁYW DYSTANSU SPOŁECZNEGO W TRAKCIE COVID-19 NA ARANŻACJE WNĘTRZ MIESZKALNYCH
HOME OFFICE SPACES FOR SMART WORK. IMPACT OF COVID-19 LOCKDOWN ON ARRANGEMENTS OF RESIDENTIAL INTERIORS
pobrano
158
Justyna Juroszek (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Poland)
„MAŁE JEST PIĘKNE” NOWE TENDENCJE PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ
“SMALL IS BEAUTIFUL” NEW TRENDS IN ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGNS
pobrano
117
Jan Kurek (Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, Poland)
MIĘDZY TRADYCJĄ A NOWOCZESNOŚCIĄ – NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SAKRALNEGO W KRAKOWIE – NOWEJ HUCIE
SPANNING TRADITION AND MODERNITY – SOME THOUGTS PROMPTED BY THE CHURCH BUILDINGS COMPLEX LOCATED IN KRAKÓW – NOWA HUTA
pobrano
114
Rafał Lichołai (Rzeszów University of Technology, Poland)
EFEKTYWNOŚĆ NATURALNEGO OŚWIETLENIA BUDYNKÓW BIUROWYCH NA PRZYKŁADZIE OBIEKTU ZLOKALIZOWANEGO W POLSCE
EFFICIENCY OF NATURAL LIGHTING IN OFFICE BUILDINGS ON THE EXAMPLE OF A BUILDING LOCATED IN POLAND
URBAN AND REGIONAL PLANNING | URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
155
Teresa Bardzinska-Bonenberg, Agata Bonenberg (Bydgoszcz University of Science and Technology, Poznan University of Technology, Poland)
SYSTEMATYKA ZAŁOŻEŃ HISTORYCZNYCH OGRODÓW JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE PROJEKTOWE
SYSTEMATICS OF COMPOSITIONS IN HISTORICAL GARDENS AS A DESIGN SUPPORT IN CONTEMPORARY DESIGN CONCEPTS
pobrano
143
Ewa Angoneze-Grela (Politechnika Poznańska, Poland)
OBSZAR ZRÓWNOWAŻONEJ INNOWACJI PORTO ALEGRE – STRATEGIA ROZWOJU SMART CITY NA PRZYKŁADZIE BRAZYLIJSKIEGO MIASTA W ODNIESIENIU DO POZNANIA (POLSKA)
PORTO ALEGRE SUSTAINABLE INNOVATION ZONE – THE STRATEGY OF SMART CITY DEVELOPMENT AS EXEMPLIFIED BY THE BRAZILIAN CITY IN RELATION TO POZNAŃ (POLAND)
pobrano
118
Ingeborga Cygankiewicz, Jan Łaś (Cracow University of Technology, Poland)
TENDENCJE W KSZTAŁTOWANIU OSADNICTWA W ŚWIETLE IDEI „WSI W KRAJOBRAZIE PARKOWYM" NA TERENACH GMINY OGRODZIENIEC
TENDENCIES IN SETTLEMENT PLANNING IN LIGHT OF THE IDEA OF ‘A VILLAGE IN A PARK SPACE’ IN THE OGRODZIENIEC MUNICIPALITY
pobrano
163
Elżbieta Czekiel-Świtalska, Alicja Świtalska (West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland)
ZASADNOŚĆ SPORZĄDZENIA PROGNOZY SKUTKÓW FINANSOWYCH PRZYJĘCIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE
THE LEGITIMACY OF PREPARING A FINANCIAL IMPACT FORECAST OF ADOPTING LOCAL SPATIAL DEVELOPMENT PLAN IN POLAND
pobrano
126
Mieczysław Kozaczko, Sławomir Rosolski (Poznań University of Technology, Poland)
AERODYNAMICZNA OPTYMALIZACJA ZABUDOWY. ZRÓWNOWAŻONA WYSPA WIEŻ
AERODYNAMIC OPTIMISATION OF DEVELOPED LAND SUSTAINABLE TOWER ISLAND
pobrano
117
Beata Raś (Rzeszów University of Technology, Poland)
KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ PRZESTRZENI PULICZNYCH MAŁYCH MIAST PODKARPACIA W OPINII MIESZKAŃCÓW
THE WAYS OF TRANFORMATIONS OF PUBLIC SPACES IN SMALL TOWNS OF SUBCARPATHIA REGION IN THE OPINION OF THE INHABITANTS
pobrano
116
Łukasz Rosiak (Politechnika Bydgoska, Poland)
ROLA ANKIETY DWUETAPOWEJ W PROCESIE PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO
THE ROLE OF A TWO-STAGE QUESTIONNAIRE IN THE URBAN DESIGN PROCESS
pobrano
176
Arsenii Troshkin (The National Academy of Fine Arts and Architecture, Kyiv, Ukraine)
PRZEGLĄD I PONOWNA OCENA PROMIENIA DOSTĘPNOŚCI PIESZYCH DO ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH
REVIEW AND REASSESSMENT THE RADIUS OF PEDESTRIAN ACCESSIBILITY TO CATERING ESTABLISHMENTS
LANDSCAPE | KRAJOBRAZ
pobrano
139
Klara Czyńska (WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN SZCZECIN, POLAND)
WYBRANE ASPEKTY PERCEPCJI WIZUALNEJ ZABUDOWY WYSOKIEJ NA PRZYKŁADZIE MIAST EUROPEJSKICH
SELECTED ASPECTS OF TALL BUILDING VISUAL PERCEPTION – EXAMPLE OF EUROPEAN CITIES
HISTORY | HISTORIA
pobrano
102
Piotr Krzysztof Arlet (West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland)
PORÓWNANIE MODELI DOMÓW ZACHOWANYCH W GROBOWCACH PREHISTORYCZNYCH I STAROŻYTNYCH JAKO ŚWIADECTWA DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO ORAZ KULTURY NIEMATERIAL-NEJ
THE COMPARISON OF HOUSE MODELS FOUND IN PREHISTORIC AND ANCIENT TOMBS – THE EVIDENCE OF ARCHITECTURAL AND INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
pobrano
149
Robert Barełkowski (WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN SZCZECIN, POLAND)
KOLEJOWE WIEŻE CIŚNIEŃ POLSKI ZACHODNIEJ – ZABYTKOWY ZASÓB SIECIOWY ARCHITEKTURY I JEGO STRUKTURA TYPOLOGICZNA
RAILWAY WATER TOWERS OF WESTERN POLAND – HISTORIC NETWORKED ARCHITECTURAL RESOURCE AND ITS TYPOLOGICAL STRUCTURE
pobrano
102
Sławomir Rosolski (Poznań University of Technology, Poland)
NOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W DOSTOSOWANIU ZABYTKU DO STANDARDU BUDYNKU NIEMAL ZEROENERGETYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE KAMIENICY W POZNANIU
NEW TECHNICAL SOLUTIONS IN UPGRADING HISTORIC BUILDING TO STANDARD OF NEARLY ZERO-ENERGY BUILDING. EXAMPLE OF TENEMENT HOUSE IN POZNAŃ