|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 24 / Zeszyt 1_2015
space & FORM no 24 / Part 1_2015Stopka redakcyjna
pobrano
1012
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
1917
WOJCIECH KOSIŃSKI
Teoria i praktyka kreowania metropolii totalnej na przykładzie Pekinu
Theory and practice of creating a total metropolis the exmple of Beijing
pobrano
1508
MAREK DĄBSKI | MARGOT DUDKIEWICZ | WOJCIECH DURLAK | ALEKSANDRA KONOPIŃSKA-MAMEJ
Rola i kształtowanie zieleni w otoczeniu szpitali
Significance and development of green in the vicinity of hospital
pobrano
1706
TOMASZ KOZŁOWSKI
Ku wyrazistej ekspresji
Towards clear expression
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
1266
ALEKSANDER SERAFIN
Tendencje we współczesnym wystawiennictwie samochodowym: trzy przypadki ekspresji architektonicznej
Trends in the contemporary automotive exhibition buildings: three cases of architectural expression
pobrano
1385
ERNESTYNA SZPAKOWSKA-LORANC
Narracja współczesnych budynków muzealnych
Narration of contemporary museum buildings
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
1372
IRENE CURULLI
Miejskie krajobrazy przemysłowe. Obszar b5 kanałów w Holandii jako studium przypadku
Industrial urban landscapes. The dismissed canal areas of b5 in the Netherlands as case study
pobrano
1728
SŁAWOMIR GZELL
Nadwodna lokalizacja - co to dziś oznacza dla miasta?
Localisation on the water - what does it mean today for the city?
pobrano
1372
YULIYA IDAK | IRYNA RUSANOVA
Współczesne trendy w procesach urbanizacji w zachodnim regionie Ukrainy na przełomie XX-XXI wieku
Modern trends in urbanization processes in the western region of Ukraine at the turn of XX-XI century
pobrano
1377
YARYNA ONUFRIV
Teoretyczne podstawy i metody badań wizualnej jakości krajobrazu w kontekście przestrzennej organizacji kompleksów narciarskich
Theoretical bases and research methods in visual quality of the landscape within the context of landscape and spatial organization of ski resorts
pobrano
1270
BOGDAN POSATSKYY | YULIYA IDAK
Kierunki rozwoju centrów małych przygranicznych miast obwodu lwowskiego (na przykładzie Mościsk i Rawy Ruskiej)
Development areas of lviv region small border cities centres (e.g. Mostyska and Rava-Ruska)
pobrano
1248
YARYNA SENKOVSKA
Tendencje w restrukturyzacji obszarów przemysłowych na przykładzie Lwowa
The tendencies of industrial restructuring on the example of Lviv city
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
1798
HELENA FREINO
Ochrona krajobrazu kulturowego na obszarach chronionej przyrody. Aspekty prawne i instrumenty wdrażania ochrony na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego
Protection of cultural landscape in nature conservation areas. Legal aspects and instruments for the implementation of protection as exemplified by the Drawa National Park
pobrano
1594
ALEKSANDRA LIS | IGA SOLECKA
Rekreacja i tereny do zabawy w tkance miejskiej
Recreation and playing site in urban space
HISTORIA | HISTORY
pobrano
1399
ARLET JOANNA
Rola architektów znad jeziora como w rozprzestrzenianiu się renesansu w Europie na przykładzie rodziny Pario
Contribution of lake Como architects in dissemination of the renaissance through Europe, by example of de Pario family
pobrano
1564
MICHAŁ PSZCZÓŁKOWSKI
W poszukiwaniu własnej tożsamości. Forma narodowa na tle zjawisk w architekturze czeskiej i słowackiej (czechosłowackiej) w pierwszej połowie XX wieku
Searching the identity. National form in comparison to phenomena of Czech and Slovak (Czechoslovak) architecture in the 1st half of the 20th century
pobrano
1431
GRZEGORZ WOJTKUN
Kształtowanie się nowoczesnej szwedzkiej architektury i mieszkalnictwa - Awangarda bez rewolucji
Development of modern architecture and housing of Sweden - avant-garde without revolution