|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 24 / Zeszyt 2_2015
space & FORM no 24 / Part 2_2015Stopka redakcyjna
pobrano
1228
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
1796
SŁAWOMIR GZELL
Europejskie miasto potrzebuje pomocy
European city needs help
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
1550
HELENA FREINO
Plan działań ochronnych dziedzictwa kulturowego Drawieńskiego Parku Narodowego na przykładzie zachowanych obiektów budownictwa ryglowego i drewnianego
Plan of conservation activities for the cultural heritage of the Drawa National Park as exemplified by preserved timber framing and wooden construction artefacts
pobrano
1458
TETIANA KAZANTSEVA
Ewolucja polichromii w architekturze Lwowa w okresie od XIV wieku do pierwszej połowy XVII wieku
Evolution of the polychromy in Lviv architecture of the 14th - the first half of the 17th century
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
1581
PAWEŁ GODZINA
Strategia "urban villages" w Seattle jako przykład wdrażania zasad smart growth
Urban villages strategy in Seattle implementation of smart growth
pobrano
1739
ANNA HOBLYK
Analogowa metoda Newtona w modelowaniu efektów samoorganizacji planowania przestrzennego
Newtonian analog method in modeling the effects of urban planning self-organization
pobrano
1754
ANNA OKOŃ
Powrót do źródeł. Rola Odry we Wrocławiu. Problemy przestrzenno-funkcjonalne oraz kierunki rozwoju i zagospodarowania
Back to the sources. Odra's role in Wrocław. Spatial and functional problems and directions of development
pobrano
1483
HALYNA PETRYSHYN
Kulturowe waterfront Kopenhagi
Cultural waterfront of the city Copenhagen
pobrano
1392
TOMASZ WASZCZUK
TOMASZ WASZCZUK Przekształcenia zdegradowanych terenów poprzemysłowych zlokalizowanych przy zbiornikach wodnych - wsparcie obrazu miasta.
Londyn-docklands - adaptacja do polskich warunków Transformations of brownfields located close to water reservoirs supporting the image of a city. London-docklands - adaptation to polish conditions
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
1446
KLARA CZYŃSKA
Wpływ zabudowy wysokiej na atrakcyjność krajobrazu miejskiego - na przykładzie wybranych miast europejskich
Impact of tall buildings on the attractiveness of urban landscape - on the example of selected European cities
pobrano
1873
KASPER JAKUBOWSKI
"Piękno nieoczywiste". Rola miejskich nieużytków w kształtowaniu nowej kategorii parków miejskich
"Unapparent beauty". The role of urban wastelands for the shaping of a new category of city parks
pobrano
1836
JURIJ KRYWORUCZKO
Fenomen pogranicza czasu: góra Athos
The phenomenon of the borderlands of time: mount Athos
pobrano
1496
MAGDALENA RZESZOTARSKA-PAŁKA
Gra w zielone - zieleń w architekturze
Playing with green - green in architecture
pobrano
1583
ANNA STANIEWSKA
Krajobraz żyjący - wstępny program partycypacji społecznej w odnowie wsi historycznej
A living landscape - an introductory programme of public participation in historic village renewal
HISTORIA | HISTORY
pobrano
1373
MICHAŁ PSZCZÓŁKOWSKI
Walka o styl. Poszukiwania form narodowych w architekturze krajów jugosłowiańskich w I połowie XX wieku
Struggling for the style. Searching for national forms in architecture of Yugoslav countries in the first half of the 20th century