EN |  PL
przestrzeń i FORMA nr 22/Zeszyt 2_2014
space & FORM no 22 / PART 2_2014Stopka redakcyjna
pobrano
462
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
836
OKSANA BILINSKA
Rysowanie głowic klasycznych porządków architektonicznych na wczesnych etapach działalności architektonicznej
Drawing capitals of classical orders at the early stages of architectural activity
pobrano
751
MARCIN KOKOSZKIEWICZ
Zaskoczenie w architekturze
Surprise in architecture
pobrano
758
JAN KUREK
Drewniane bożnice - współczesna reaktywacja
Wooden synagogues - the present reactivation
pobrano
793
MIŁOSZ ZIELIŃSKI
Wartości w przestrzeni architektury
Values in the space of architecture
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
729
OLHA KRYVORUCHKO
Metody badań rynków w środowisku miejskim na przykładzie Wiednia
The markets in urban environment: methods of research and analysis (by the example of Vienna city)
pobrano
533
MARCELI ŁASOCHA
Ochrona walorów architektonicznych i krajobrazowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Starego Podgórza w Krakowie. Część 2
Protection of architectural and landscape values in local spatial plans based on the example of the old part of Podgórze in Krakow. Part 2
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
823
BEATA MALINOWSKA-PETELENZ
Europejskie wcielenia sacrum, czyli od "zwierciadła świata" do "poetyckiej wizji inności". Szkice krajobrazowo-urbanistyczne. Część 2
European images of the sacred, or from 'the mirror of the world' to 'a poetic vision of otherness'. Landscape and urban sketches. Part 2
pobrano
983
IZABELA SYKTA
Ewolucja idei postępu i wizji miast przyszłości zapisana w krajobrazach, obiektach i pokazach wystaw światowych - od Brukseli 1958 do Osaki 1970
Evolution of the idea of progress and visions of future encoded in the landscapes, architectural structures and displays of world exhibitions - from Brussels 1958 to Osaka 1970
pobrano
924
MIŁOSZ ZIELIŃSKI
Wartości w przestrzeni - ujęcie architektoniczno-krajobrazowe
Values in space - architectural and landscape perspectiv
HISTORIA | HISTORY
pobrano
804
JOLANTA KOPACZ
Herder, Grundtvig, Dahl - twórcy idei narodowego romantyzmu w architekturze i sztuce skandynawskiej
Herder, Grundtvig, Dahl - creators of the national romantic style in scandinavian architecture and art
pobrano
538
HALINA RUTYNA
Rezyliencja małego uzdrowiska
Resilience of a small health resort