|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 31/2017
SPACE & FORM NO 31/2017pobrano
608
Stopka redakcyjna
pobrano
570
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
606
Robert Barełkowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
METODYKA OKREŚLANIA WARUNKÓW BRZEGOWYCH DLA INTERWENCJI ARCHITEKTONICZNEJ W ŚRODOWISKU NASYCONYM OBIEKTAMI ZABYTKOWYMI
THE METHODOLOGY FOR DETERMINING CONDITIONS FOR ARCHI-TECTURAL INTERVENTIONS IN HERITAGE-RICH ENVIRONMENT
pobrano
674
Waldemar Marzęcki I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
TYPOLOGIA PRZEKSZTAŁCEŃ PRZESTRZENNYCH KRZEKOWA
TYPOLOGY OF SPATIAL CHANGES IN KRZEKOWO
pobrano
904
Paweł Rubinowicz I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
TWORZENIE MODELI MIAST CITYGML LOD1 Z UŻYCIEM DANYCH BDOT10K ORAZ LIDAR
GENERATION OF CITYGML LOD1 CITY MODELS USING BDOT10K AND LIDAR DATA
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
797
Joanna Badach I Politechnika Gdańska, Elżbieta Raszeja I Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poland
ARCHITEKTONICZNE ŚRODKI WYRAZU W PROJEKTOWANIU MUZEÓW JAKO MIEJSC PAMIĘCI
ARCHITECTURAL EXPRESSION IN DESIGNING MUSEUMS AS PLACES OF REMEMBRANCE
pobrano
713
Agata Bonenberg I Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano, Italy, Marek Zabłocki I Politechnika Poznańska, Poland
ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA SPRZYJAJĄCA ZDROWIU I DŁUGOWIECZNOŚCI. PROJEKT KUCHNI UNIWERSALNEJ
RESIDENTIAL ARCHITECTURE FOR HEALTH AND LONGEVITY. UNIVERSAL KITCHEN DESIGN
pobrano
1237
Kateryna Holubchak I Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine
PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL PLANNING ARRANGEMENTS OF SPIRITUAL RETREAT CENTRES
PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL PLANNING ARRANGEMENTS OF SPIRITUAL RETREAT CENTRES
pobrano
632
Tetiana Kazantseva I Lviv Polytechnic National University, Sergii Lieonov I National Academy of Sciences of Ukraine and State Space Agency of Ukraine
POLICHROMIA NA ELEWACJACH BUDYNKÓW LWOWA DRUGIEJ POŁOWY XIX WIEKU – TECHNIKI WYKONYWANIA, TWÓRCY I MATERIAŁY
POLYCHROMY ON THE FACADES OF L`VIV BUILDINGS IN THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY – TECHIQUES, MATERIALS AND THEIR MANUFACTURERS
pobrano
573
Paulina Łyziak-Dyga I Politechnika Krakowska, Poland
ODKRYCIA ARCHITEKTONICZNO KONSERWATORSKIE NA ZAMKU W ŁAŃCUCIE W LATACH 2014-2016 NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WNĘTRZ
THE DISCOVERY DURING THE ARCHITECTURAL RESTORATION AT THE CASTLE IN ŁAŃCUT FROM 2014-2016 SHOWN ON EXAMPLES FROM SELECTED INTERIORS
pobrano
603
Natalia Piddubna I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
TYPOLOGIA STOSOWANIA KOMPOZYCJI MOZAIKOWYCH W ARCHITEKTURZE LWOWA KOŃCA XIX – POCZĄTKU XXI WIEKU
THE TYPOLOGY OF MOSAIC COMPOSITIONS APPLICATION IN LVIV ARCHITECTURE OF THE END OF THE ХІХTH – THE BEGINNING OF THE ХХІST CENTURIES
pobrano
706
Anna Stasiak I Politechnika Gdańska, Poland
FUNKCJA RZEŹBY W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I JEJ ODBIÓR PRZEZ OBECNYCH UŻYTKOWNIKÓW MIASTA
THE FUNCTION OF THE SCULPTURE IN PUBLIC SPACE AND ITS RECEPTION OCCUPANTS OF THE CITY
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
597
Oksana Fomenko I Politechnika Opolska, Poland, Serhii Danylov I Charkowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Ukraine
KOMPROMISY I SPRZECZNOŚCI JAKO PODSTAWA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH
COMPROMISES AND CONTRADICTIONS AS A BASIS FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT
pobrano
575
Iryna O. Merylova, Oleksandr A. Rechyts I Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro, Ukraine
OBLICZENIA SIECI PLACÓWEK EDUKACJI POZASZKOLNEJ I JEJ MIEJSCE W ZABUDOWIE
CALCULATION OF O UT-OF-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS NETWORK AND ITS PLACE IN RESIDENTIAL DEVELOPMENT
pobrano
553
Dmitriy Prusov I Kiev National University of Construction and Architecture, Ukraine, Nadiya Kis I Uzhgorod National University, Ukraine
PROCESY ROZWOJU LOKALNEGO SPOŁECZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ ŚREDNICH MIAST
LAND-MANAGEMENT EVOLUTIONARY PROCESSES OF SOCIAL SPATIAL STRUCTURE OF MEDIUM-SIZED CITIES
pobrano
561
Tomasz Sachanowicz I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
IDEA PLANOWANIA INTERAKTYWNEGO W PROJEKTOWANIU URBANISTYCZNYM
IDEA FOR INTERACTIVE MASTERPLANNING
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
540
Maja Skibińska, Katarzyna Piądłowska, Ewa A. Ryłka I Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Poland
AKSJOLOGIA PRZESTRZENI WYBRANYCH POLSKICH PLACÓW MIEJSKICH
AXIOLOGY OF SELECTED POLISH URBAN SQUARES
pobrano
568
Alicja Świtalska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
WPŁYW ANTROPOPRESJI NA KRAJOBRAZ WYSP PHI PHI
IMPACT OF ANTROPOPRESSION ON LANDSCAPE OF PHI PHI ISLANDS
HISTORIA | HISTORY
pobrano
488
Oleh Rybchynskyi, Mykhailo Khokhon I National University “Lviv Polytechnic”, Ukraine
BUDOWLE OBRONNE KOMPLEKSÓW KLASZTORNYCH POŁOŻONYCH NA OBSZARACH MIAST HISTORYCZNYCH UKRAINY ZACHODNIEJ
DEFENSIVE BUILDINGS OF MONASTERY COMPLEXES LOCATED WITHIN THE TOWN AREAS OF HISTORICAL CITIES IN WESTERN UKRAINE