|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 29/2017
SPACE & FORM NO 29/2017pobrano
587
Stopka redakcyjna
pobrano
610
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
pobrano
696
Zbigniew Władysław Paszkowski I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SZCZECIN, POLAND
PIĘKNO ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
THE BEAUTY OF THE SACRAL ARCHITECTURE
pobrano
805
Jakub Bil I Karolina Leicht I Kajetan Przybylski I Andrzej Frycz Modrzewski Cracow University, Poland
PROJEKT OPARTY NA DOWODACH - PRAKTYKA OPARTA NA DOWODACH: DLA OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA - PODEJŚCIE INTERDYSCYPLINARNE
THE EVIDENCE BASED DESIGN AND THE EVIDENCE BASED PRACTISE FOR HEALTHCARE DESIGN - INTERDISCIPLINARY APPROACH
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA | ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS
pobrano
651
Robert Cypryjański I Krzysztof Wierzbicki I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SZCZECIN, POLAND
"ADAPTIVE REUSE" NA PRZYKŁADZIE "STAREJ PRALNI WOJSKOWEJ
"ADAPTIVE REUSE" ON THE EXAMPLE OF "OLD MILITARY LAUNDRY"
pobrano
626
Oksana Fomenko I Politechnika Opolska, Poland I Serhii Danylov I Charkowski Uniwersytet Narodowy, Ukraine
BŁĘDY KONCEPTUALNE W ARCHITEKTURZE JAKO SKUTEK ZNIEKSZTAŁCEŃ POZNAWCZYCH
CONCEPTUAL MISTAKES IN ARCHITECTURE AS A CONSEQUENCE OF COGNITIVE CONTORTIONS
pobrano
846
Ryszard Hajdamowicz I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SZCZECIN, POLAND
ARCHITEKTURA – SZTUKA TWORZENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
ARCHITECTURE – THE ART CREATING A PUBLIC SPACE
pobrano
624
Aleksander Serafin I Politechnika Łódzka, Poland
KOMPOZYCJA ARCHITEKTONICZNA WSPÓŁCZESNYCH, NIEMIECKICH SYNAGOG – WYBRANE PRZYKŁADY
ARCHITECTURAL COMPOSITION OF THE CONTEMPORARY GERMAN SYNAGOGUES – SELECTED EXAMPLES
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
647
Małgorzata Denis I Warsaw University of Technology, Poland
RECYKLING PRZESTRZENI, JAKO NARZĘDZIE OGRANICZANIA ROZPRASZANIA ZABUDOWY NA PRZYKŁADZIE OTWOCKA
RECYCLING OF SPACE AS A TOOL LIMITING DISPERSION OF BUILDING DEVELOPMENT – CASE STUDY OF OTWOCK
pobrano
811
Anna Majewska I Warsaw University of Technology, Poland
CENTRUM MIASTA JAKO FORUM MIEJSKIEJ AKTYWNOŚCI – REAKTYWACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
CITY CENTRE AS THE FORUM OF URBAN ACTIVITY – REACTIVATION OF URBAN SPACE
pobrano
616
Halyna Petryshyn i Nadiya Sosnova I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
ZASADY METODYCZNE TWORZENIA KONCEPCJI MODERNIZACJI TERENOW ZURBANIZOWANYCH LWOWA
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE CREATION OF CON-CEPTS OF MODERNIZATION OF THE URBAN TERRITORY OF LVIV
pobrano
671
Elżbieta Raszeja | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Agnieszka Wilkaniec | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Magdalena Szczepańska I Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland
GOSPODAROWANIE ZASOBAMI KRAJOBRAZOWYMI JAKO ELEMENT ROZWOJU GMIN AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ – DEKLARATYWNOŚĆ ZAŁOŻEŃ I REALIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ
MANAGEMANT OF LANDSCAPE RESOURCES AS AN ELEMENT OF DEVELOPMENT OF COMMUNES IN THE POZNAŃ AGGLOMERATION – DECLARATIVENESS OF ASSUMPTIONS VS REALITIES OF SPATIAL POLICY
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
577
Sławomir Wojtkiewicz I Politechnika Białostocka, Poland
KRYTERIUM SYMBOLU W PROJEKTOWANIU ZAŁOŻEŃ ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWYCH MIEJSC PAMIĘCI
THE SYMBOL CRITERIA IN DESIGN APPROACH OF LANDSCAPE AND ARCHITECTURE MEMORIAL SITE
HISTORIA | HISTORY
pobrano
612
Joanna Arlet I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
WPŁYW POLITYKI DYNASTYCZNEJ GRYFITÓW NA ARCHITEKTURĘ POMORZA ZACHODNIEGO
IMPACT OF HOUSE OF GRIFFINS
pobrano
650
Nataliya Danylko I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ TERENÓW REKREACYJNYCH NADWODNYCH WE LWOWIE (KONIEC XVIII – PIERWSZA POŁOWA XX STULECIA)
THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF WATER RECREATION ON THE TERRITORY OF LVIV (THE LATE XVIIITH CENTURY – THE FIRST HALF OF THE XXTH CENTURY)