EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 28/2016
SPACE & FORM NO 28/2016pobrano
257
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
pobrano
247
STOPKA REDAKCYJNA
pobrano
269
Wojciech Bonenberg - RECENZJA monografii PARADYGMAT MIASTA 21 WIEKU: POMIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ POLIS A PRZYSZŁOŚCIĄ METROPOLIS Wojciecha Kosińskiego
TEORIA | THEORY
pobrano
255
Waldemar Marzęcki
WEST ODER AS AN AREA OF WATERSIDE ACTIVITIES IN SZCZECIN
ODRA ZACHODNIA JAKO PASMO AKTYWNOŚCI NADWODNEJ W SZCZECINIE
pobrano
276
JAKUB S. BIL
NONLINEAR DYNAMIC SYSTEM AND BUILT ENVIRONMENT - BASIC PREMISES
NIELINIOWY SYSTEM DYNAMICZNY I ŚRODOWISKO ZBUDOWANE - PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
246
JAKUB S. BIL I LESZEK PAWŁOWSKI
INFLUENCE OF ARCHITECTURE ON MENTAL HEALTH - SELECTED ISSUE
WPŁYW ARCHITEKTURY NA ZDROWIE PSYCHICZNE - WYBRANE ZAGADNIENIA
pobrano
239
JAN JANUSZ
TOWARD THE EXPLORATION OF VIRTUAL REALITY FOR SUSTAIN-ABLE SPATIAL DEVELOPMENT
IMPLEMENTACJA PSYCHOFIZYCZNYCH PODSTAW PERCEPCJI ARCHITEKTURY W WIZUALIZACJI MODELU 3D
pobrano
262
ARTUR JASIŃSKI
THE NEWEST GENRE OF NEW YORK SKYSCRAPERS: SUPERTALL, SUPERSLIM AND… RESIDENTIAL
NAJNOWSZA GENERACJA NOWOJORSKICH BUDYNKÓW WYSO-KOŚCIOWYCH: SUPERWYSOKIE, SUPERSMUKŁE I… MIESZKALNE
pobrano
254
AGNIESZKA KURKOWSKA
THE ARCHITECTURAL SPACE FOR IDEAS AS A FORM OF THE REVITALISATION OF RESIDENTIAL AREAS
ARCHITEKTONICZNA PRZESTRZEŃ IDEI JAKO FORMA REWITALIZACJI OBSZARÓW MIESZKANIOWYCH
pobrano
261
Ernestyna Szpakowska-Loranc
LABYRINTH. A SYMBOLIC FIGURE WITH AN ARCHITECTURAL ORIGIN AS AN ELEMENT OF CONTEMPORARY NARRATIVE SPACE
LABIRYNT. SYMBOLICZNA FIGURA O ARCHITEKTONICZNYM RODOWODZIE JAKO ELEMENT WSPÓŁCZESNEJ NARRACJI PRZESTRZENI
pobrano
286
Mariusz TUSZYŃSKI
THE EDIFICE OF THE ACADEMY OF ART IN SZCZECIN (THE FORMER GRUMBKOW PALACE) - RECONSTRUCTION AND CONSERVA-TION
GMACH AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE (D. PAŁAC GRUMBKOWA) - PRZEBUDOWA I KONSERWACJA
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
249
ROBERT BAREŁKOWSKI | Ł. WARDĘSKI I B. WOJTYRA
THE METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE AS-SESSMENT OF VALIDITY OF DEVELOPMENT STUDY FOR CREA-TION OF SPATIAL POLICY
METODOLOGICZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH NA RZECZ KREACJI POLI-TYKI PRZESTRZENNEJ
pobrano
248
Magdalena Czałczyńska-Podolska I Magdalena Rzeszotarska-Pałka
SPACES THAT HEAL AND INTEGRATE AS INSPIRATION FOR A NEW LOOK ON THE MODERN CITY
PRZESTRZENIE, KTÓRE LECZĄ I INTEGRUJĄ JAKO INSPIRACJA DO NOWEGO SPOJRZENIA NA WSPÓŁCZESNE MIASTO
pobrano
308
Dorota Jopek
PUBLIC SPACE AS A PRINCIPLE OF OF THE CITY PLANNING
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW PLANOWANIA ROZWOJU MIASTA
pobrano
323
Alicja Świtalska
CASE STUDY IN FORMER INDUSTRIAL SITE REVITALIZATION: URBAN CONCEPT FOR PART OF POLICE CITY
REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH, NA PRZYKŁADZIE KONCEPCJI URBANISTYCZNYCH FRAGMENTU MIASTA POLICE
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
229
Magdalena Czałczyńska-Podolska I Magdalena Rzeszotarska-Pałka
POSSIBILITIES TO CREATE INTEGRATIVE SCHOOL BACKYARD ON THE EXAMPLE OF SELECTED SCHOOL PREMISES MANAGEMENT PROJECTS
MOŻLIWOŚCI KREACJI INTEGRACYJNEGO PODWÓRKA SZKOLENEGO NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PROJEKTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW SZKOLNYCH
pobrano
261
Dorota Gawryluk
SPATIAL FEATURES OF HISTORICAL TSARIST BARRACKS IN CONTEMPORARY LANDSCAPE OF SELECTED POLISH TOWNS
WALORY (CECHY) PRZESTRZENNE OBECNOŚCI ZABYTKOWYCH CARSKICH KOSZAR W KRAJOBRAZIE WYBRANYCH POLSKICH MIAST
pobrano
244
Laura Klimczak
LANDSCAPE PLANNING AS AN ELEMENT OF SPATIAL PLANNING IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BERLIN
PLANOWANIE KRAJOBRAZU JAKO ELEMENT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU BERLINA
HISTORIA | HISTORY
pobrano
229
ANNA PAVLOVA
ORDER IN DECORATION OF THE FAÇADES OF LVIV ADMINISTRATIVE BUILDINGS OF HISTORICISM PERIOD
WYKORZYSTANIE PORZĄDKU DO ZDOBIENIA ELEWACJI LWOWSKICH BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH OKRESU HISTORYZMU
pobrano
236
Alicja Świtalska
CÉSAR MANRIQUE – THE MAN WHO TURNED AN ISLAND INTO A WORK OF ART
CÉSAR MANRIQUE – CZŁOWIEK, KTÓRY PRZEKSZTAŁCIŁ WYSPĘ W DZIEŁO SZTUKI