EN |  PL
przestrzeń i FORMA nr 20/2013
space & FORM no 20 / 2013Editor
pobrano
236
SPIS TREŚCI
pobrano
332
ADAM-MARIA SZYMSKI
DWADZIEŚCIA NUMERÓW "PRZESTRZENI I FORMA" W 9 LAT 2005-2013
pobrano
444
WALDEMAR MARZĘCKI
TWENTIETH ISSUE OF THE "SPACE AND FORM" JOURNAL - WORK SUMMARY IN COMPARISON TO OTHER ARCHITECTURE JOURNALS
DWUDZIESTE WYDANIE CZASOPISMA "PRZESTRZEŃ I FORMA" - PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI NA TLE INNYCH PERIODYKÓW O TEMATYCE ARCHITEKTONICZNEJ
TEORIA
pobrano
445
WOJCIECH KOSIŃSKI
WELL-BEING AND BEAUTY - PEOPLE FRIENDLY PLACES IN THE MODERNIST CITIES AFTER 1945: IDEAS, PROJECTS, IMPLEMENTATIONS
DOBRO I PIĘKNO - MIEJSCA PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI W MIASTACH MODERNISTYCZNYCH PO 1945: IDEE, PROJEKTY, REALIZACJE
pobrano
418
ALEKSANDRA SATKIEWICZ-PARCZEWSKA
NOVEL METHOD OF MUSIC TO ARCHITECTURE TRANSPOSITION
AUTORSKA METODA TRANSPOZYCJI MUZYKI NA ARCHITEKTURĘ
ARCHITEKTURA
pobrano
315
JAKUB BIL
IDENTITY OF ARCHITECTURAL OBJECTS IN A VIRTUAL ENVIROMENT
TOŻSAMOŚĆ OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH W ŚRODOWISKU WIRTUALNYM
pobrano
409
MAŁGORZATA GAJDA
TERRORISM INFLUENCE OVER PUBLIC BUILDINGS SECURING
WPŁYW TERRORYZMU NA ZABEZPIECZENIE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
pobrano
473
TOMASZ KOZŁOWSKI
FORMS OR SPECIAL CASES OF EXPRESSIONISM
NOWE FORMY, ALBO SZCZEGÓLNE PRZYPADKI EKSPRESJONIZMU NEW
pobrano
503
ANNA MIELNIK
GIUSEPPE TERRAGNI AND HIS WORKS - BETWEEN PAST, PRESENT AND FUTURE
GIUSEPPE TERRAGNI I JEGO DZIEŁA - MIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ, TERAŹNIEJSZOŚCIĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ
pobrano
430
MIŁOSZ RACZYŃSKI
THE BASIC FUNCTIONS OF THE CONTEMPORARY GLASS FACADE. BUILDING PHYSICS
PODSTAWOWE FUNKCJE WSPÓŁCZESNEJ SZKLANEJ FASADY W ASPEKCIE ZAGADNIEŃ FIZYKI BUDOWLI
pobrano
363
GRZEGORZ WOJTKUN
GLORIOUS AND SHAMEFUL ATTITUDES AND EVENTS IN THE HISTORY OF MODERN MOVEMENT IN ARCHITECTURE
CHLUBNE I NIECHLUBNE POSTAWY I WYDARZENIA W DZIEJACH RUCHU NOWOCZESNEGO W ARCHITEKTURZE
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
354
ANNA KATARZYNA ANDRZEJEWSKA
URBAN PLANNING - THEORY AND PRACTICE
PLANOWANIE PRZESTRZENNE - TEORIA A PRAKTYKA
pobrano
311
MARINA BURLAKOVA
THE SPACE IN THE FUTURE. ISSUES, TERMS, CONCEPTS
PRZESTRZEŃ PRZYSZŁOŚCI. ZAGADNIENIA, WARUNKI, KONCEPCJE
pobrano
386
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
PREPARATION STAGES OF LOCAL PLAN OF SPATIAL DEVELOPMENT
FAZY SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH
pobrano
365
LECHOSŁAW CZERNIK
INTEGRATION OF FUNCTIONAL AREAS IN TERMS OF TERRITORIAL COHESION AND CROSS-BORDER LINKAGES
INTEGRACJA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W ASPEKCIE SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ I TRANSGRANICZNYCH POWIĄZAŃ
pobrano
333
JAKUB IGNACY GOŁĘBIEWSKI
BOTTOM-UP INITIATIVE IN REVITALISATION - CASE STUDY OF DETROIT
ODDOLNA INICJATYWA SPOŁECZNA W PROCESIE REWITALIZACJI MIASTA - STUDIUM PRZYPADKU DETROIT
pobrano
341
ANNA HOBLYK
TRANSFORMATION OF URBAN SPACE: TASKS AND METHODS OF STUDY
TRANSFORMACJA PRZESTRZENI URBANISTYCZNEJ ZADANIA I METODY BADAŃ
pobrano
424
ERNESTYNA SZPAKOWSKA
CHARACTERISTICS OF THE COMPOSITION OF THE CHOSEN EXAMPLES OF IDEAL CITIES MOTIVATED BY SOCIAL VISION. PART II
CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYCJI WYBRANYCH PRZYKŁADÓW MIAST IDEALNYCH, MOTYWOWANYCH WIZJĄ SPOŁECZNĄ. CZĘŚĆ II
pobrano
338
YEVHEN VORONYCH
VISUAL POLLUTION OF URBAN SPACE IN LVIV
WIZUALNE ZANIECZYSZCZENIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ LWOWA
KRAJOBRAZ
pobrano
458
OKSANA BIELECKA-ŁAŃCZAK
FORGOTTEN TRADITION OF VINEYARDS IN SZCZECIN- THE PAST AND FUTURE
ZAPOMNIANA TRADYCJA SZCZECIŃSKICH WINNIC- PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ
pobrano
305
MARCIN FURTAK
THE NATURE AND FUNCTION OF GREEN SPACE ASSOCIATED WITH RESIDENTIAL DEVELOPMENT
PÓŁPRYWATNE OGRÓDKI FRONTOWE - WAŻNY ELEMENT KSZTAŁTOWANIA AKTYWNOŚCI STACJONARNEJ, NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA OFICERSKIEGO W KRAKOWIE
pobrano
503
DOROTA JOPEK
HIGH LINE - PARK ON THE TRACK
HIGH LINE - PARK NA TORACH
pobrano
377
PRZEMYSŁAW KOWALSKI, MIŁOSZ ZIELIŃSKI
LANDSCAPE TRAITS OF RIVER-SPRINGS OCCURRENCE
KRAJOBRAZOWE WSKAŹNIKI WYSTĘPOWANIA ŹRÓDEŁ
pobrano
430
BEATA MALINOWSKA-PETELENZ
EUROPEAN IMAGES OF THE SACRED, OR FROM "THE MIRROR OF THE WORLD" TO "A POETIC VISION OF OTHERNESS". LANDSCAPE AND URBAN SKETCHES. PART I.
EUROPEJSKIE WCIELENIA SACRUM, CZYLI OD "ZWIERCIADŁA ŚWIATA" DO "POETYCKIEJ WIZJI INNOŚCI". SZKICE KRAJOBRAZOWO-URBANISTYCZNE. CZĘŚĆ I
pobrano
327
WITOLD PAU BURKIEWICZ
ARCHITEKTA NICOLAU RUBIÓ I TUDURÍ LA TAMARITA, THE UNUSUAL BARCELONIAN GARDEN OF AN ARCHITECT NICOLAU RUBIÓ I TUDURÍ
A TAMARITA, NIEZWYKŁY BARCELOŃSKI OGRÓD
pobrano
326
MAGDALENA SUŁKOWSKA
REWITALIZATION OF DESTROYED CIVIC SUBURBS AREA WITH LANDSCAPE MERITS
REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO MIEJSKIEGO OBSZARU PERYFERYJNEGO O WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
HISTORIA
pobrano
415
JOANNA JADWIGA BIAŁKIEWICZ
THE HISTORY OF THE PALACE OF BIEGANOWO (DISTRICT OF WRZEŚNIA) AND THE MANNER OF ITS USAGE ON THE BACKGROUND OF THE HISTORICAL TRANSFORMATION ON THE 100TH ANNIVERSARY OF ITS CREATION
DZIEJE PAŁACU W BIEGANOWIE (POWIAT WRZEŚNIA) I SPOSÓB JEGO UŻYTKOWANIA NA TLE PRZEMIAN HISTORYCZNYCH W SETNĄ ROCZNICĘ BUDOWY
pobrano
357
AGNIESZKA FITTA
JAROSŁAW - TRACES OF MULTICULTURALISM. PART II
JAROSŁAW - ŚLADY WIELOKULTUROWOŚCI. CZĘŚĆ II